ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING – STUDIO PILATES ZWOLLE/LOCATIE DALFSEN

 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Studio Pilates Zwolle, betreffende deelname aan de lessen, cursussen, trainingen of andere vormen van opleiding dan wel advisering in de ruimste zin van het woord en betreffen pilates

 • De overeenkomst komt tot stand na het inleveren van het ingevulde inschrijfformulier. Deelname aan een les (anders dan een proefles, losse les of workshop) houdt ook in dat deze overeenkomst tot stand komt.

 • Deelname via een abonnement is voor onbepaalde tijd doch voor tenminste drie kalendermaanden.

 • Het lesgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op het prijzenformulier (bijlage bij het inschrijfformulier), de meest recente folders, of op de website .

 • Dit bedrag geldt per maand ongeacht hoeveel lessen er in deze maand plaatsvinden.

 • De betaling van het lesgeld vindt plaats vooruit per maand. Vóór iedere maand dient het lesgeld binnen te zijn op de rekening van Pilates Studio Zwolle t.n.v. H.C. van Dalen. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Studio Pilates Zwolle het recht invorderings- en incassokosten op de deelnemer te verhalen.

 • Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van de klant is niet mogelijk.

 • Bij tijdige afmelding, kan een les worden ingehaald. Inhalen van een les geschiedt binnen het lopende kwartaal.

 • De mogelijkheid tot het inhalen van de les is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. In te halen lessen kunnen niet aan derden worden overgedragen.

 • Indien de klant het lidmaatschap wil beëindigen geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand voorafgaande aan een nieuwe maand. Opzegging dient altijd schriftelijk of per email te gebeuren. Het adres is pilates@pilateszwolle.nl. De opzegging is compleet wanneer u een bewijs van opzegging heeft ontvangen en mogelijk openstaande betalingen heeft voldaan. Na de einddatum is het niet meer mogelijk gemiste lessen in te halen.

 • Elke klant is verplicht alle lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelname is mogelijk wanneer uw gezondheid geen belemmering vormt. Bij twijfel adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts.

 • Bevriezing van het lidmaatschap is mogelijk in geval van hoge uitzondering en kan alleen worden doorgevoerd in overleg en na goedkeuring van de administratie van Studio Pilates Zwolle. Bevriezing geldt voor een vooraf overeengekomen periode en ontdoet de klant niet van betalingsverplichting na deze bevriezingsperiode. Bevriezing kan niet worden beschouwd als opzegging van het lidmaatschap, hiervoor dient de opzegtermijn in acht te worden genomen. Tijdens bevriezing vervallen de rechten op het deelnemen en inhalen van de lessen.

 • Studio Pilates Zwolle behoudt de vrijheid de Algemene Voorwaarden, lesdagen- en tijden en locatie te aller tijde te wijzigen. Klanten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

 • Studio Pilates Zwolle behoudt zich het recht voor een les te annuleren bij twee of minder deelnemers. Het aanbod van Studio Pilates Zwolle voorziet in een door de klant te kiezen vervangende les (binnen het kwartaal).

 • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de klant. Studio Pilates Zwolle kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ten gevolge van de trainingen of voortvloeiende uit de training dan ook. Door docenten van Studio Pilates Zwolle verstrekte veiligheidsinstructies dienen door de klant in acht te worden genomen.

 • Studio Pilates Zwolle/locatie Dalfsen behoudt zich het recht voor klanten, zonder opgave van reden, te weigeren deel te nemen aan de les(sen).

 • Studio Pilates Zwolle zal alle klanten per email op de hoogte houden van alle belangrijke zaken. De klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens, waaronder het juiste email adres.

 • Er wordt geen les gegeven in de schoolvakanties regio Noord met uitzondering van de zomervakantie. Dan is de studio drie weken gesloten. Er  bestaat geen recht deze lessen in te halen.

 • Studio Pilates Zwolle/locatie Dalfsen heeft een aantal huisregels opgesteld. U wordt geacht de huisregels te kennen en toe te passen. Op verzoek van de klant kunnen de huisregels worden toegestuurd.

 • Studio Pilates Zwolle/locatie Dalfsen is niet verantwoordelijk voor schade verlies en/of diefstal van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.

 • Bij inschrijving verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Deze versie van de Algemene Voorwaarden vervangt alle eventuele voorgaande.

 • In geval van klachten met betrekking tot Studio Pilates Zwolle, dient de cursist zich altijd te wenden tot Studio Pilates Zwolle.

 • Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Studio Pilates Zwolle. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in plaats of omgeving van de vestiging van Studio Pilates Zwolle behoudens hogere voorziening.

PRIVACYVERKLARING

Studio Pilates Zwolle, gevestigd aan dokter Stolteweg 62 8025 AZ ZWOLLE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.pilateszwolle.nl

dokter Stolteweg 62

8025 AZ ZWOLLE +31 6 53 51 35 21

Henriët van Dalen is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Pilates Zwolle zij is te bereiken via pilates@pilateszwolle.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Studio Pilates Zwolle verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze

   website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

pilates@pilateszwolle.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Studio Pilates Zwolle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Studio Pilates Zwolle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals      gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio Pilates Zwolle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Pilates Zwolle) tussen zit. Studio Pilates Zwolle gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: nvt

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Studio Pilates Zwolle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > zolang lidmaatschap duurt>t.b.v. lesindeling en contributie

Personalia > zolang lidmaatschap duurt > t.b.v. lesindeling en contributie

Adres > zolang lidmaatschap duurt > t.b.v. lesindeling en contributie

Enzovoort > zolang lidmaatschap duurt > t.b.v. lesindeling en contributie

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Studio Pilates Zwolle verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Studio Pilates Zwolle gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Pilates Zwolle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar pilates@pilateszwolle.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Studio Pilates Zwolle wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Studio Pilates Zwolle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze

klantenservice of via pilates@pilateszwolle.nl